Algemene voorwaarden

1. Introductie

Deze algemene voorwaarden (en haar eventuele wijzigingen) zijn van toepassing op het gebruik van deze website en op de overeenkomst die tussen ons en u ontstaat (de "Voorwaarden"). Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechten en plichten van alle gebruikers ("u"/"uw") en die van Simla ("ons"/"onze"/"wij"/"de verkoper") met betrekking tot de door ons aangeboden producten via deze website (www.simla.be).
Neem deze voorwaarden aandachtig door, vooraleer u aan het einde van het bestelproces klikt op de knop "Bevestig”.
Door het gebruik van deze website of het plaatsen van een bestelling bent u gebonden aan deze voorwaarden. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, neem dan contact met ons op via het webcontactformulier.
Simla is een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in Gentsestraat 32, B-1853 Strombeek-Bever, België. Ons BTW-nummer is BE 0429.628.044.

2. Gebruik van onze website

Deze voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
U gaat ermee akkoord dat, door het plaatsen van uw bestelling, u zonder voorbehoud deze voorwaarden aanvaardt, hebt gelezen en begrepen.
Deze voorwaarden zijn belangrijk voor zowel u als voor ons daar ze zijn ontworpen om uw rechten te beschermen als een gewaardeerde klant en om onze rechten te beschermen als bedrijf en om een wettelijk bindende overeenkomst tussen ons creëren.
U gaat ermee akkoord dat:
1. U alleen gebruik mag maken van de website om legitieme aanvragen of bestellingen te plaatsen.
2. U alleen bestellingen kan plaatsen indien u een professionele koper bent en ons hiertoe de nodige bewijstukken ter staving kunt voorleggen, zoals een geldig BTW nummer (voor professionelen binnen de Europese Unie) of een ander bewijskrachtig fiscaal registratienummer (voor professionelen buiten de Europese Unie).
3. U geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen zal plaatsen. Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u een dergelijk bestelling heeft geplaatst, zijn wij gerechtigd de bestelling te annuleren en de respectievelijke autoriteiten op de hoogte te brengen.
4. U er zich ook toe verbindt correcte en volledige e-mail-, adres- en/of andere contactgegevens aan ons te verstrekken en u erkent dat we deze gegevens kunnen gebruiken om u te contacteren in het geval dat dit nodig blijkt.
Als u niet alle informatie opgeeft die we nodig hebben, zal u mogelijk uw bestelling niet kunnen afronden.
Door het plaatsen van een bestelling via de website, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk bekwaam bent om bindende contracten aan te gaan.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

De informatie opgenomen in de voorwaarden en op deze website vormen geen verkoopaanbod maar eerder een uitnodiging tot handelen. De overeenkomst komt maar tot stand nadat uw bestelling door ons is aanvaard (waarbij al dan niet een bedrag al van uw rekening is afgeschreven). Wanneer we uw aanbod niet aanvaarden en er al een bedrag van uw rekening werd afgeschreven, zal dit volledig worden terugbetaald.
Om een bestelling te plaatsen, dient u het aankoopproces te volgen en te klikken op de knop “Bevestig” om uw bestelling naar onze klantendienst te versturen. Eenmaal u de bestelling hebt bevestigd, zal deze door onze klantendienst in behandeling genomen worden en ontvangt u binnen de drie werkdagen een orderbevestiging. Op deze orderbevestiging zullen de voor u geldende betalings- en levervoorwaarden worden vermeld.

4. Beschikbaarheid van producten

Alle bestellingen van producten zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van het betreffende product en in dit opzicht, in het geval er zich problemen zouden voordoen inzake beschikbaarheid omdat producten niet langer voorradig zijn, behouden wij ons het recht voor om u informatie te geven over vervangede producten van eenzelfde of hogere kwaliteit en waarde die u kunt bestellen.
Als u deze vervangende producten niet wenst aan te kopen gaan we over tot het terugbetalen van het geld dat u eventueel al zou hebben betaald.

5. Weigering van bestelling

Wij houden ons het recht voor om producten van onze website te halen en om te allen tijde informatie op deze website te verwijderen of te bewerken. Terwijl we alle mogelijke inspanningen leveren om aangeboden bestellingen te autoriseren, kunnen uitzonderlijke omstandigheden ertoe leiden dat we dienen te weigeren om een order te verwerken of te aanvaarden. We houden ons het recht voor om dit ten allen tijde te doen, naar eigen goeddunken.
We zijn niet aansprakelijk tegenover u of enige andere derde partij op grond van het verwijderen van een product van deze website, het verwijderen of bewerken van de inhoud op deze website of voor het weigeren om een bestelling te verwerken of te accepteren nadat wij deze hebben ontvangen of u een Orderbevestiging hebben gestuurd.

6. Risico en eigendom

Vanaf het moment van levering bent u verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van de producten.
De eigendom van de producten gaat pas over naar u op het moment dat we de volledige betaling ontvangen van alle verschuldigde bedragen voor de producten, inclusief leveringskosten.

7. Prijs en betaling

De prijs van alle producten vermeld op onze site is de geldende prijs, behalve in geval van een duidelijke fout. Terwijl we streven ervoor te zorgen dat alle prijzen op de website accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van producten die u hebt besteld, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u de mogelijkheid geven om de bestelling te bevestigen aan de juiste prijs of om te annuleren. Als we er niet in slagen om u te contacteren, wordt de bestelling behandeld als geannuleerd en als u al zou hebben betaald voor de producten, ontvangt u een volledige terugbetaling.
Wij zijn niet verplicht om het product (de producten) aan u te leveren aan de verkeerde (lagere) prijs (zelfs nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd) als de prijs duidelijk en onmiskenbaar verkeerd is en redelijkerwijs door u kon worden herkend als een onjuiste prijs.
De prijzen vertoond op de website zijn BTW-exclusief en exclusief verzendkosten, deze zullen worden toegevoegd aan het totale orderbedrag.
Prijzen kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd, maar (uitgezonderd bij fouten zoals hierboven uitgelegd) wijzigingen hebben geen invloed meer op bestellingen waarvoor wij u al een Orderbevestiging hebben verstuurd. Op de orderbevestiging vindt u de betalingsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden terug.

8. BTW

Op grond van de geldende regels en voorschriften, zijn alle aankopen via de website onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
In dit verband en op grond van hoofdstuk I van titel V van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wordt de plaats van levering geacht in de lidstaat te zijn van het adres waar de producten worden geleverd en de BTW is van toepassing tegen het geldende tarief in elke lidstaat waar de items volgens de geplaatste orders te leveren zijn.
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving in elk rechtsgebied, kan de "verleggingsregeling" (artikel 194 van richtlijn 2006/112 ) van toepassing zijn op goederen geleverd in bepaalde lidstaten van de Europese Unie indien de klant belastingplichtige voor BTW-doeleinden is of dient te zijn. Als dit het geval is, zal er geen BTW in rekening gebracht worden door ons, onder voorbehoud van de bevestiging door de ontvanger dat de BTW op de geleverde items voor rekening zou worden genomen door de klant onder de verleggingsregeling.

9. Klachten en retourbeleid

Goederen die geleverd werden conform de overeenkomst worden niet retour genomen.
Retour van foutieve of defecte producten:
Mocht u de ontvangen producten beschouwen als niet conform met de overeenkomst, dan dient u ons onverwijld en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst te contacteren met detailinformatie over het product en de eventuele schade. Buiten deze termijn behouden wij ons het recht voor de klacht niet meer als ontvankelijk te beschouwen. Na ontvangst van uw klacht binnen de vooropgestelde termijn, wordt deze in behandeling genomen door onze commerciële dienst die u onverwijld en uiterlijk binnen de 10 werkdagen zal contacteren om een passende oplossing voor te stellen (omwisseling, retour, korting of anderszins).

10. Aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen

Door het open karakter van deze website en de mogelijkheid tot fouten in het opslaan en verzenden van digitale informatie, staan we niet garant voor we de nauwkeurigheid en veiligheid van informatie die aan deze website wordt gestuurd of van de website wordt verkregen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op deze website.
Alle productomschrijvingen, informatie en materialen gepubliceerd op deze website worden als zodanig opgegeven, zonder hierover garanties te geven, impliciet of expliciet.
Wij garanderen dat alle producten gekocht op deze website van voldoende kwaliteit zijn en op redelijke wijze geschikt zijn voor alle doeleinden waarvoor producten van deze aard worden gebruikt. Voor zover toegestaan door de wetgeving, maar zonder uit te sluiten wat niet wettelijk mag worden uitgesloten, zijn we niet aansprakelijk voor garanties onder enige vorm, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, met betrekking tot de producten op de website.
Door ons verkochte producten (inclusief handgemaakte producten) zullen vaak de natuurlijke eigenschappen bevatten van het materiaal gebruikt voor het vervaardigen van het afgewerkte product. Natuurlijke karakteristieken als textuur, kleurvariatie, houtknopen en houtnerven worden hierbij niet beschouwd als fouten of tekortkomingen. We selecteren enkel producten van de hoogste kwaliteit maar natuurlijke eigenschappen zijn onvermijdelijk en dienen te worden aanvaard als deel van de unieke uitstraling van het product.

11. Intellectuele eigendom

U erkent en aanvaardt dat de auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten van deze website te allen tijde eigendom blijven van Simla. U kunt deze inhoud enkel gebruiken met uitdrukkelijke toestemming van ons of onze licentiegevers.


12. Overdracht van rechten en plichten

Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectievelijke opvolgers en cessionarissen.
U mag een contract of een van uw rechten of plichten die voortvloeien uit het contract niet overdragen, toewijzen, vervreemden of u er op enige andere manier van ontdoen.
We kunnen een contract, of een van onze rechten of verplichtingen die eruit voorvloeien overdragen, toewijzen, vervreemden, uitbesteden of er anderszins over beschikken op enig moment gedurende de looptijd van het contract.

13. Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet kunnen uitvoeren van, of voor de vertraging in de uitvoering van een of meer van onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst, wanneer dit zou veroorzaakt zijn door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (Overmacht).
Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeuren, verzuim of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat meer bepaald (zonder hiermee exhaustief te zijn) het volgende:
-       Stakingen, lock-outs of andere industriële acties.
-       Binnenlandse onrusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog.
-       Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp.
-       Onmogelijkheid van het gebruik van de spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of eigen vervoer.
-       Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.
-       De wetten, besluiten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van een regering.
-       Eventuele verzendkosten, post of andere relevante vervoerstaking, storingen of ongevallen.
Onze prestaties onder dit contract worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de Overmacht blijft bestaan, en we zullen de termijn voor de prestaties verlengen voor de duur van die periode. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om de Overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen krachtens de Overeenkomst ondanks de Overmacht kan worden uitgevoerd.

14. Afstand

Wanneer we zouden nalaten, op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst, de strikte naleving van een van uw verplichtingen of een van de voorwaarden uit deze Overeenkomst af te dwingen of als we nalaten om een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens van de Overeenkomst recht op hebben, zal dit niet handelen u niet ontheffen van de naleving van deze verplichtingen.
Geen verklaring van afstand door ons van een van deze voorwaarden zal geldig zijn tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een verklaring van afstand is en dit u schriftelijk wordt gecommuniceerd.

15. Deelbaarheid

Als een van deze Voorwaarden of enige bepalingen in deze overeenkomst door een bevoegde autoriteit worden beschouwd als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar, zal de betreffende voorwaarde of bepaling worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst die wel geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.

16. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden en alle documenten die er uitdrukkelijk in worden vernoemd, maken de gehele overeenkomst uit tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen u en ons, hetzij mondeling of schriftelijk.
Noch u noch wij zullen enig verhaalsrecht hebben ten aanzien van een onware verklaring die door de ander, hetzij mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum van een Contract werd gemaakt (tenzij de onware verklaring op een uiterst bedrieglijke wijze werd gemaakt) en het enige verhaal voor de andere partij zal contractbreuk zijn zoals aangegeven in deze Voorwaarden.

17. Ons recht om deze voorwaarden te veranderen

Wij hebben het recht om deze Voorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen. U bent onderworpen aan het beleid en de Voorwaarden van kracht op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een wijziging van dit beleid of voorwaarden moet worden gemaakt door de wet of een overheidsinstantie (in welk geval het van toepassing zal zijn op bestellingen eerder door u geplaatst).

18. Recht en jurisdictie

Overeenkomsten voor de aankoop van producten via onze site zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.